Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή υποφηφιότητας για τη θέση Δ/ντή του Ινστιτούτου Γεωενέργειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) | Νέα

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση_προς_τους_ενδιαφερόμενους_για_την_υποβο
02.05.2023

Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή υποφηφιότητας για τη θέση Δ/ντή του Ινστιτούτου Γεωενέργειας του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)

Σε συνέχεια:
α) του π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της
νέας Βουλής» (Α΄ 99) και

β) της υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος»,

σας ενημερώνουμε ότι:


1. Η διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωενέργειας (ΙΓ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), η οποία έχει προκηρυχθεί με την υπ’ αρ. 32354/0604-2023 απόφασή μας «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωενέργειας (ΙΓ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)» (ΑΔΑ: ΨΒΛΜ46ΜΤΛΡΩΡΒ), αναστέλλεται από 22-4-2023 (ημερομηνία προκήρυξης εκλογής Βουλευτών) έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης,


2. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την εν λόγω θέση, η οποία σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση λήγει στις 12-06-2023, θα παραταθεί για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής της διαδικασίας, δηλαδή από 22-04-2023 έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης.