Οργανόγραμμα

Οργάνωση & Διοίκηση

Οργανόγραμμα

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), υπό την εποπτεία και επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.