Οργανόγραμμα

Οργάνωση & Διοίκηση

Οργανόγραμμα

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), υπό την εποπτεία και επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.