Το όραμα του ΙΤΕ

Προφίλ

Το όραμα του ΙΤΕ

Προτεραιότητά μας στο ΙΤΕ αποτελεί η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τη Μάθηση, την Έρευνα και την Καινοτομία.

Η στρατηγική μας για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, και περιλαμβάνει 3 κύριες κατευθύνσεις που αποτελούν πυλώνες Περιφερειακής, Εθνικής και Ευρωπαϊκής κοινωνικό – οικονομικής ανάπτυξης:

  • Τη στοχευμένη επιστημονική έρευνα σε επιλεγμένους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Ελλάδα.
  • Την εκπαίδευση και την προετοιμασία της επόμενης γενιάς των επιστημόνων σε στενή συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας.
  • Την αξιοποίηση του προϊόντος της έρευνας μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομικής ανάπτυξης του Τόπου.

Κύριο στόχο αποτελεί η καλλιέργεια ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος όπου οι ερευνητές μπορούν να διεξάγουν υψηλής στάθμης επιστημονική έρευνα.