Κεντρική Διεύθυνση

Οργάνωση & Διοίκηση

Κεντρική Διεύθυνση

Η Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) του ΙΤΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων του Ιδρύματος και λειτουργεί στην έδρα του, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η βασική της δομή περιλαμβάνει τις Υπηρεσίες:

Διοικητική Υπηρεσία

 • υλοποίηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
 • αλληλογραφία, πρωτόκολλο και αρχειοθέτηση
 • διαχείριση προσωπικού
 • εποπτεία των Υπηρεσιών των περιφερειακών Ινστιτούτων
 • συντονισμός εκτέλεσης ειδικών προγραμμάτων και έργων
 • σχέσεις με την Πολιτεία και τους φορείς της

Οικονομική Υπηρεσία

 • κατάρτιση και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού
 • διαχείριση προμηθειών, εσόδων και δαπανών
 • οικονομική παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων

Τεχνική Υπηρεσία

 • εκπόνηση μελετών
 • εκτέλεση τεχνικών έργων
 • συντήρηση κτηρίων και εγκαταστάσεων

Τμήματα υποστήριξης διοικητικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, υπαγόμενα στον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ

Νομικό τμήμα το οποίο παρέχει νομικές υπηρεσίες και γνωμοδοτήσεις στo ITE.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), ο οποίος είναι αρμόδιος για την επίβλεψη της στρατηγικής και της εφαρμογής της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του ΙΤΕ με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις προβολής του ερευνητικού έργου του ΙΤΕ.

Τμήμα Βιβλιοθήκης το οποίο διαχειρίζεται μια μεγάλη συλλογή περιοδικών και βιβλίων, παρέχει βιβλιογραφικές πληροφορίες και συνεργάζεται με όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδος και πολλές του εξωτερικού.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Κεντρική Διεύθυνση ΙΤΕ
  Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών,
  ΤΚ 700 13 Ηράκλειο Κρήτης
 • Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία
  Τηλ.: 2810 391500-2
  Fax: 2810 391555
  E-mail: central@admin.forth.gr
 • Τεχνική Υπηρεσία
  Τηλ.: 2810 391570 & 391571
  Fax: 2810 391579
  E-mail: technical@admin.forth.gr
 • Νομικό Γραφείο
  Τηλ.: 2810 391537 & 391530
  Fax: 2810 391555
  E-mail: led@admin.forth.gr
 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
  Τηλ: +30 2810 391687 & 391882
  E-mail: dpo@admin.forth.gr
 • Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
  Τηλ.: 2810 391540 & 2810 391973
  Fax: 2810 391542
  E-mail: pr@admin.forth.gr
 • Βιβλιοθήκη
  Τηλ.: 2810 391846 & 2810 391760
  E-mail: library@admin.forth.gr

Πόροι

Ενημερώθηκε Μάρτιο 2024