Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρική Μηχανική» | Νέα

Ανακοινώσεις

Διιδρυματικό_Πρόγραμμα_Μεταπτυχιακών_Σπουδών_«Βιοϊ
07.06.2021

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρική Μηχανική»

Πρόσκληση εισαγωγής πτυχιούχων στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρική Μηχανική» του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ιατρική Σχολή, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών), του Πολυτεχνείου Κρήτης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης,το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώντου Πολυτεχνείου Κρήτης, και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Βιοϊατρική Μηχανική» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Ίδρυσης 1122Β’/2-4-2020), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Βιοϊατρική Μηχανική».

Αντικείμενο και σκοπός του ΔΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική - Biomedical Engineering» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν τα απαιτούμενα υψηλά προσόντα για την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών σε απασχόληση στο εν λόγω πεδίο. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ στην «Βιοϊατρική Μηχανική - Biomedical Engineering» θα μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές κατευθύνσεις με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, να στελεχώσουν ερευνητικές υποδομές, να εργαστούν στον σχετικό, ραγδαία αναπτυσσόμενο, βιομηχανικό κλάδο, να εργαστούν σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ως επιστημονικό – τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό.

Οι σκοποί του ΔΠΜΣ συνοψίζονται ως εξής:

 • Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Χώρας μας καθώς και αντίστοιχων και ισοδύναμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με στόχο την κατανόηση και εμβάθυνση των βασικών αρχών και μεθόδων στη Βιο-Ιατρική Μηχανική.
 • Η ενίσχυση της έρευνας στο εν λόγω πεδίο με την ένταξη των αποφοίτων του προγράμματος στον εθνικό και τον διεθνή ερευνητικό ιστό.
 • Η επιστημονικό/τεχνολογική εκπαίδευση και εξειδίκευση των αποφοίτων με στόχο την απασχόλησή τους σε εταιρίες ανάπτυξης και διάθεσης ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού.
 • Η ανάπτυξη της καινοτομίας στα αντικείμενα της Βιο-Ιατρικής Μηχανικής τόσο σε επίπεδο μεγάλων εταιριών όσο και σε επίπεδο νεοφυών επιχειρήσεων.
 • Η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων διεθνών συνεργασιών σε επιστημονικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
 • Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό μέσω της υψηλής εξειδίκευσης του προσωπικού των υγειονομικών φορέων.
 • Η προβολή της Χώρας στο εξωτερικό ως Χώρα παραγωγής και εξαγωγής τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για την απονομή του ΔΜΣ είναι 15 μήνες.

Για τους φοιτητές οι οποίοι θα επιλεγούν, κατόπιν αίτησής τους, να εκπονήσουν ερευνητική διπλωματική εργασία, η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης επεκτείνεται στα δύο ακαδημαϊκά έτη.

Ως Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η Αγγλική.

Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων απαιτεί φυσική παρουσία στην έδρα των Ιδρυμάτων που συν-διοργανώνουν το πρόγραμμα, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων έκτακτων καταστάσεων στις οποίες το πρόγραμμα θα προσαρμόζεται βάσει των αποφάσεων τις Πολιτείας.

Δεκτοί γίνονται: Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κατόπιν επιλογής απόφοιτοι Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής

 • Θετικών Επιστημών,
 • Επιστημών Μηχανικού και
 • Επιστημών Υγείας

με δεδομένο ότι οι παρεχόμενες από τα Ιδρύματα αυτά προπτυχιακές σπουδές παρέχουν επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο για την επιτυχή φοίτηση στο ΔΠΜΣ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως το τέλος Οκτωβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους .

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές ετησίως. Στο πρόγραμμα θα εισάγονται φοιτητές προερχόμενοι από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και από χώρες εκτός ΕΟΧ.

Τέλη Φοίτησης:

Τα τέλη φοίτησης για το σύνολο του ΔΜΠΣ είναι α) €1500 για τους προερχόμενους από χώρες του ΕΟΧ φοιτητές και β) € 3000 για τους προερχόμενους χώρες εκτός ΕΟΧ φοιτητές.

Κριτήρια Αξιολόγησης:

 • Βαθμός Πτυχίου πολλαπλασιαζόμενος επί 3 (μέγιστο 30)
 • Χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών (10-2ν) με το ν να ισούται με τον επιπλέον των προβλεπόμενων έτη σπουδών (μέγιστο 10)
 • Συνέντευξη 20
 • Σχετική με το μεταπτυχιακό Διπλωματική εργασία ή αυξημένος αριθμός ΔΜ (πχ απόφοιτοι Πολυτεχνικών ή Ιατρικών σχολών) 15
 • Ερευνητική Δραστηριότητα (πχ δημοσιεύσεις ή συμμετοχή σε προγράμματα) 15
 • Συστατικές επιστολές: 10

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του https://postgrad.cict.uoc.gr Ιστότοπου, στον οποίο οι αιτούντες πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά τους και να υποβάλουν πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν πρώτα έναν λογαριασμό χρήστη στη διεύθυνση: https://postgrad.cict.uoc.gr και στη συνέχεια να ανεβάσουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή αρχεία:

1. Βιογραφικό σημείωμα τριών σελίδων

2. Επιστολή στην οποία θα διατυπώνονται τα βασικά κίνητρα, και οι λόγοι που κάνουν το εν λόγω πρόγραμμα ενδιαφέρον, η οποία θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει:

Τι είναι αυτό που κατά την γνώμη σας καθιστά το εν λόγω πρόγραμμα καλύτερη επιλογή σπουδών για εσάς.

 • Ποιος συγκεκριμένος παράγοντας σας έπεισε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα (φήμη, οι καθηγητές του προγράμματος, επιλογές απασχόλησης κ.λπ.)
 • Πώς ταιριάζουν οι προηγούμενες σπουδές σας με το εν λόγω πρόγραμμα. Εάν δεν ταιριάζουν πρέπει να υποστηρίξετε γιατί θέλετε να αλλάξετε αντικείμενο.
 • Ποια καριέρα στοχεύετε να επιδιώξετε μετά την αποφοίτηση και πώς αυτός ο τίτλος σπουδών ταιριάζει με τα σχέδιά σας.

3. Πιστοποιημένα (ελληνικά ή αγγλικά) αντίγραφα των ακαδημαϊκών τίτλων σας, τα οποία να αναγράφουν αναλυτικά την βαθμολογία (κλίμακα 1-10) σε κάθε μάθημα.

4. Πιστοποιημένα αντίγραφα οποιωνδήποτε πρόσθετων ακαδημαϊκών πτυχίων και λίστα συνδέσμων ιστοχώρου που αναφέρονται σε δημοσιευμένο ερευνητικό έργο, βραβεία, υποτροφίες, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.λπ. που αναφέρονται στο βιογραφικό σας.

5. Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2

6. Ένα ψηφιακό αντίγραφο της προσωπικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας.

7. Δυο συστατικές επιστολές για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν αποκλειστικά από τους συντάκτες τους μέσα από την εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων. Οι συγγραφείς συστατικών επιστολών που θα αναγράψει ο υποψήφιος στην αίτησή του, θα λάβουν σχετική πρόσκληση μετά την οριστική υποβολή της αίτησης.

Θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας:

α) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης

β) η ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη της συστατικής επιστολής

Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και από το επαγγελματικό e-mailτου/της συγγραφέα/ως της συστατικής επιστολής

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών της πρώτης φάσης είναι η 2 Ιουλίου του 2021.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματέα του ΔΠΜΣ, κα Μαρία Πανάγου (postgradsecr@med.uoc.gr), τηλ. +30 2810 394526.